Home

Hållbarhetsredovisning uppsats

hållbarhetsredovisning. I denna uppsats får läsaren kunskap från både teori och empiri om orsaker till varför privata företag väljer att hållbarhetsredovisa. Även till vem redovisningen riktas till och hur företag ser på utvecklingen och framtiden för hållbarhetsredovisning. Vårt syfte med denna uppsats är at Titel: Hållbarhetsredovisning ur ett institutionellt perspektiv Level: Final assignment for a Master degree in Business Administration Kursnivå: D-uppsats i företagsekonomi University: University of Gävle The Department of Business Administration and Economics 801 76 Gävle SWEDEN Tel: +46 26 64 85 00 Fax: +46 64 86 86 Home page: www.hig.s Arbetet med denna uppsats har varit både intressant och lärorikt. Hållbarhetsredovisning är ett aktuellt ämne som berör näringslivet och intressenter. Vi vill tacka vår handledare Kjell Johansson som har gett vägledning och varit ett stort stöd under uppsatsens gång. Vi vill även rikta ett tack mot de opponenter som läst och gett förslag p Syftet med denna uppsats är att analysera hållbarhetsrapportering med fokus på klimatrelaterade redogörelser. Tre noterade företag i Sverige respektive Tyskland undersöks med genomgång och innehållsanalys av företagens hållbarhetsrapporter och årsredovisningar och specificeringen sker i en jämförelse mellan företagens klimatrelaterade hållbarhetsredovisning. I denna uppsats har.

Hållbarhetsredovisning är ett verktyg för att driva arbetet med hållbar utveckling framåt genom att systematiskt arbeta med tydlig rapportering och uppföljning. Uttrycket har sin grund i begreppet Triple bottom line, som innebär att ett företags prestationer skall mätas inom de tr transparens inom hållbarhetsredovisning, företag skall öppet redovisa de tre dimensionerna: miljö, samhälle och ekonomi. Detta för att intressenterna skall kunna använda företagens hantering av hållbarhet som grund vid beslutsfattande och inte endast behöva utgå ifrån företagens finansiella rapporter. Den nya versionen G4 eftersträvar ytterligare väsentlighet, företag skall välja att endas Syfte: Denna uppsats kan bidra till att fördjupa kunskapen om hur ett excellent företag har utvecklat och förändrat sin hållbarhetsredovisning longitudinellt under 11 år. Metod: Studien är byggd på en kvalitativ forskningsmetod

Svensk titel: Hållbarhetsredovisning - En studie av varför privatägda bolag hållbarhetsredovisar Engelsk titel: Sustainability reporting - A study of why private companies report sustainability Utgivningsår: 2015 Författare: Michael David och Martin Hildinge Handledare: Hossein Pashang Abstrac En av de slutsatser vår uppsats visar att intressenter har svag påverkan på hållbarhetsredovisningar där intressenter med mest makt och legitimerande effekt har viss påverkan. Därmed kan man fundera på hållbarhetsredovisningen syfte och nytta och om dialoger och samarbete verkligen följs i alla lägen. En begränsning med vår studie kan vara at hållbarhetsredovisning bör företaget utvärdera vilken information som ska inkluderas och vad som är väsentligt för intressenterna. Utformningen av hållbarhetsredovisningarna skiljer sig åt mellan företagen eftersom det finns olika redovisningsstandarder. Jämförbarheten mellan företagen försämras betydligt nä Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva hur statliga företags hållbarhetsredovisning har utvecklats över tid. Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats och med hjälp av en kvalitativ metod har empiri samlats in med utgångspunkt i befintliga teorier Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och systematisera vilka drivkrafter som är aktuella idag gentemot tidigare framtagna drivkrafter, för publika företag, för att upprätta en hållbarhe.

 1. Hållbarhetsredovisning till nytta för finansiella intressenter? - En fallstudie Sara Sjölund SLU, Institutionen för ekonomi Uppsats nr:458 Företagsekonomi Uppsala, 2006 D-nivå, 20 poäng Handledare: Cecilia Mark-Herbert ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-458-S
 2. hållbarhetsredovisning är idag och hur väl den möjliggör en jämförelse av företags rapporter inom hållbarhetsfrågor. Uppsatsen kommer att utgå från GRIs riktlinjer då denna är den mest kända och etablerade organisationen för denna typ av riktlinjer. Arbetets syfte operationaliserats därmed i följande tre forskningsfrågor:
 3. Idag finns det inga regler i Sverige för hur hållbarhetsarbete ska redovisas vilket har resulterat i att redovisningen av hållbarhetsarbete ser olika ut för olika företag. Den här studien har.
 4. 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Hållbarhetsredovisning inom flygbranschen : En jämförande studie av hållbarhetsredovisning mellan traditionella flygbolag och lågprisflygbolag

Hållbarhetsredovisning : Det perfekta exemplet

Hållbarhetsredovisning i statliga företag - En studie av

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara i vilken utsträckning kulturen har en inverkan på hur de olika nordiska länderna väljer att lagstifta kring hållbarhetsredovisning och hur företagen tillämpar GRI:s riktlinjer. Men även om intressenternas makt att påverka företagen att göra en hållbarhetsredovisning har någon förklaring i kulturen. Metod: Den insamlade datan är huvudsakligen kvalitativ men har kompletterats med en del kvantitativ data. Insamlingen. 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Påverkar ägandeformen utformningen av hållbarhetsredovisning? : En komparativ studie mellan privat- och statligt ägda företag 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Hållbarhetsredovisning inom banksektorn : En kvalitativ studie om utvecklingen av innehållet i den svenska banksektorns hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsredovisning : Publika företags drivkrafter

Syftet med vår uppsats var att studera varför företag valt att hållbarhetsredovisa, vad de använder sin hållbarhetsredovisning till idag och hur de arbetar för att få informationen så trovärdig som möjligt. Studien är genomförd med hjälp av en fallstudie på tre företag som hållbarhetsredovisat sedan ett antal år tillbaka. Våra övergripande slutsatser är att våra. hållbarhetsredovisning? Denna uppsats kan bidra till att fördjupa kunskapen om hur ett excellent företag har utvecklat och förändrat sin hållbarhetsredovisning longitudinellt under 11 år. 2 1.2 Problemdiskussion Uttrycket hållbar utveckling syns överallt och FN:s 17 hållbarhetsmål är ett sätt att definiera hållbar utveckling. Men frågan är om det går att förena ekonomisk. hållbarhetsredovisning. 2 Förord När arbetet med denna uppsats inleddes var våra kunskaper minst sagt begränsade inom hållbarhetsredovisning. Ämnesvalet grundade sig i att det, enligt oss, finns ett behov av att se till kommande generationers välbefinnande och detta är något som inte kan negligeras. Vikten av att företag tar sitt ansvar i denna fråga och redovisar sitt arbete för.

Hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer - En studie av två svenska statliga företag Maria Broman 921021 Cecilia Ytterberg 900315 . Förord Efter tio veckors hårt arbete med denna uppsats har vi nu nått målet. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Ulla Pettersson som har kommit med många konstruktiva råd under arbetets gång. Även ett stort tack till Helena. Uppsats kandidatkurs, 15 högskolepoäng Ämne: Företagsekonomi Handelshögskolan vid Örebro universitet Handledare: Kerstin Nilsson, Universitetsadjunkt Examinator: Mari-Ann Karlsson, Universitetsadjunkt En studie om relationen mellan hållbarhetsredovisning och värdering av företag Hållbarhetsrapporterings påverkan på investerare utifrån ett signalteoretiskt perspektiv Författare. hållbarhetsredovisning innebär, som därefter följs av de teorier som vi ansåg vara relevanta för uppsatsen. Nästa kapitel tar upp en kort beskrivning om företagen och den empiriska undersökningen. I analysdelen analyserar vi den insamlade empirin och kopplar samman med de valda teorierna. Uppsatsen avslutas med ett kapitel som innehåller de slutsatser som vi kommit fram till samt.

Hållbarhetsredovisning - vad, hur & varför? : En

 1. hållbarhetsredovisning publicerades år 2000. Efter detta har GRI gett ut två uppdaterade versioner av riktlinjerna, varav den senaste versionen (G3) är från 2006. 12 Riktlinjerna anses vara normgivande för hållbarhetsredovisning och används av mer än 1000 företag över hela 6 Löhman, Ola, och Steinholtz, Daniel
 2. ariedatum: Måndagen 25 Februari 2008Ämne/kurs: Företagsekonomi C-uppsats, 15 pFörfattare:.
 3. Hållbarhet är idag ett mycket aktuellt ämne. Det rapporteras nästan dagligen i media om företags ansvarstagande eller brist på ansvar inom hållbarhetsområdena; ekonomi, socialt och miljö. Även intr.
 4. Hållbarhetsredovisning En fallstudie om offentligt finansierade organisationers hållbarhetsredovisning och hållbara arbete Patric Ellefors Robert Filipsson 2015 Ekonomie kandidatexamen Företagsekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. FÖRORD Författarna till denna uppsats vill tacka alla respondenter, som tagit sig tid till att bidra med sina.
 5. hållbarhetsredovisning vilken består av ekonomiska aspekter, miljömässiga aspekter och sociala aspekter (GRI, 2015 ; Hahn & Kühnen, 2013 ). Att redovisa denna form av ansvarstaganden är fortfarande frivilligt för företag (Brammer & Pavelin, 2008) vilket kan vara en av orsakerna till att det saknas regler för hur en hållbarhetsredovisning ska utformas och vad som ska ingå. Som en.
 6. en 2008. Uppsatsen behandlar utvecklingen av Swedbanks företagsetik i dess hållbarhetsredovisning. Uppsatsen har inneburit hårt arbete och engagemang, arbetet har även varit intressant och givande. Vi.
 7. e and describe the reasons why companies choose to conduct a sustainability report and what is required to compile it. Moreover, we wanted to exa

UPPSATSER.SE: Hållbarhetsredovisning inom flygbranschen ..

I denna uppsats utvärderar och jämför jag intressentinkludering i hållbarhetsredovisning i det utvecklade landet Spanien och utvecklingslandet Colombia genom innehållsanalys av tio hållbarhets- redovisningar från företag i respektive land. Jag finner, i likhet med tidigare forskning, att intressentinkludering i hållbarhetsredovisning är bristfällig, särskilt i utvecklingslandet. SAMMANFATTNING Titel: Hållbarhetsredovisning-Implementeringsproblematik kring GRI G4 Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Annelie Backlund och Urban Molander Examinator: Tom Karlsson Handledare: Ola Nilsson Instutition: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Kurs: Examensarbete i företagsekonomi 15hp Syfte: Studiens syfte är att uppnå en fördjupad förståelse kring.

Hållbarhetsredovisning i sig är inget nytt fenomen då organisationen Global Reporting Initiative (GRI) år 2000 gav ut Sustainability Reporting Standards, med målet att få fler bolag att redovisa hur deras verksamhet påverkar det samhälle som bolaget verkar i (GRI, 2020). Detta ansvar för företag benämns som Corporate Social Responsibility (CSR) och innebär att företag ansvarar. Hållbarhetsredovisning Hur beaktas intressenternas informationsbehov? Författare: Claudia Arias Rodriguez Handledare: Susanne Weinberg Marie Nilsson . Förord Under arbetet med uppsatsen har vi kommit i kontakt med ett synnerligt dagsaktuellt ämne, som inneburit kontakter med flera intressanta företag. Det hade inte varit möjligt att genomföra denna uppsats utan intervjuer med våra. C-UPPSATS Hållbarhetsredovisningens funktioner Innehållsanalys av Vattenfalls och SCAs hållbarhetsredovisning Annika Hedlund Kerstin Markström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2009:037 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/037--SE. FÖRORD Denna uppsats skrevs. Syftet med vår uppsats var att undersöka vilka motiv företagen hade med att bedriva en hållbarhetsredovisning och om granskning av dessa redovisningar kunde ske på ett trovärdigt och objektivt sätt. Vi undersökte vårt problemområde genom en fallstudie. Denna studie utfördes genom en litteraturstudie och intervjuer via e-post med sex företag och tre granskare av. Ett transportföretags hållbarhetsredovisning - sett ur ett intressentperspektiv Examensarbete C-uppsats 15 hp Ekonomistyrning, 2FE05E Författare: Carina Ahlander 650411 Nathalie Pereyra 850301 Handledare: Andreas Jansson Examinator: Fredrik Karlsson . 1 Sammanfattning Examensarbete G3 i företagsekonomi, Ekonomihögskolan i Växjö vid Linnéuniversitetet, ekonomistyrning, 2FE05E, VT 2010.

kunskaper inom hållbarhetsredovisning, som vi tar med oss i kommande arbetsliv. Vi vill framförallt tacka våra respondenter som ställt upp på intervjuer och bidragit med intressant information och kunskap inom området, utan deras medverkan skulle det inte blivit någon uppsats. Vi vill andledare Christer Holmén som gett oss stöd under tacka vår h uppsatsens gång. Slutligen ett stort. Hållbarhetsredovisning - en kvantitativ studie på faktorers påverkan på mängd hållbarhetsredovisning. Kandidatuppsats 15 hp Bolagsekonomiska institutionen Uppsala universitet VT 2017 Datum för inlämning: 2017-06-02 Sanna Ekegren Lsia Tierney . Handledare: Fredrik Hartwig. Förord Vår tid vid Uppsala Universitet börjar lida mot sitt slut och därmed även arbetet med denna uppsats som. UPPSATS Energiekonomprogrammet 180 hp Att följa ett hållbarhetsarbete en longditudinell studie av SJs hållbarhetsrapporter Alexander Allert och Emil Richloow Företagsekonomi 15 hp Halmstad 2018-05-29. Sammanfattning Titel: Att följa ett hållbarhetsarbete - en longitudinell studie av SJs hållbarhetsrapporter. Inledning: Hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att visa hur de. Svensk titel: Hållbarhetsredovisning - med insyn på nio företag och tre branscher Engelsk titel: Sustainability report - with transparency in nine companies and three industries Utgivningsår: VT 2019 Författare: Daniyal Askarnia, Nikolija Milosevic och Danka Mutabdzija Handledare: Marcus Brogeby Abstract Background and problem discussion: It has been shown that the classical financia Hållbarhetsredovisning syftar till att skapa en hållbar utveckling och ses som ett verktyg eller en möjlighet för företag att lämna information om dessa tre aspekter och det leder till ett ökat förtroende för företaget och dess verksamhet. Syftet med denna uppsats var att beskriva hur företag inom basindustrin i Norrbotten tillämpa

C-UPPSATS Global Reporting Initiative Hållbarhetsredovisningens externa transparens i statliga företag Jessica Nilsson Åsa Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2010:184 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--10/184--SE. Global Reporting Initiative. Hållbar utveckling är ett välkänt begrepp som alltfler företag väljer att ta med i deras redovisning. Genom att utforma en hållbarhetsredovisning kan företag framföra deras påverkan på samhället oc. Hållbarhetsredovisning, där företag redovisar sitt arbete för hållbarhet, kan möjligen vara eller bli ett verktyg för investeraren. Denna uppsats är en kvalitativ undersökning med syfte att undersöka investerarens ansvarsfulla investeringar. För att få en uppfattning om teori och verklighet stämmer överens har jag intervjuat två investmentbolag. Med hjälp av teorin har jag. Hållbarhetsredovisning - En jämförelse av olika branscher 1528 visningar uppladdat: 2007-09-26. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Denna uppsats berör hållbar utveckling och framförallt företags redovisning av detta externt. Begreppet nämndes första gången av Brundtlandkommissionen, vilken skapades av FN år 1983, och.

Hållbarhetsredovisning : - En studie om kvalitet i Svenska

Start Studera Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriä Uppsats eller examensarbete för Axfood Samarbeten Frågor och svar Kontakt Investerare Expandera Stäng. Expandera Års- och hållbarhetsredovisning 2020. Nyckeltal 2020. 53 696 mkr. Nettoomsättning. 2 510 mkr. Rörelseresultat. 4,7%. Rörelsemarginal. 9,12 kr. Resultat per aktie före utspädning . Klas Balkow, vd och koncernchef: I en exceptionell tid summerar Axfood ett år som både. Miljömedvetenhet är ett begrepp som används flitigt idag både i företagsvärlden och privat. Detta har lett till att kundernas medvetenhet om miljön och det sociala ansvaret har ökat och de ställer.

Hållbarhetsredovisning : En studie av revisorers roll och

Uppsats eller examensarbete för Axfood Samarbeten Frågor och svar Kontakt Investerare Expandera Stäng. Expandera Års- och hållbarhetsredovisning 2019 │ Översiktssida 25 februari, 2020. 2018. Års- och hållbarhetsredovisning 2018 28 februari, 2019. 2017. Års- och hållbarhetsredovisning 2017 21 februari, 2018 . 2016. Årsredovisning 2016 │ Hållbarhetsredovisning 2016 22. Sammanfattning Titel: Hållbarhetsredovisning i svenska börsbolag - En studie utifrån GRI:s riktlinjer Seminariedatum: Måndagen 25 Februari 2008 Ämne/kurs: Fö Hållbarhetsredovisning. Här kan du läsa Skogssällskapets hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020. Hållbarhetsredovisningen omfattar verksamhet som bedrivs inom Stiftelsen Skogssällskapet och dess helägda bolag i Sverige under verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2020. I redovisningen ingår också i vissa delar verksamhet som bedrivs hos våra förvaltningskunder, det.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur väl utvecklad ett ramverk för en standard inom hållbarhetsredovisning faktiskt är samt granska hur det går att jämföra olika företags rapporter med varandra. En referensram baserad på institutionell teori ligger till grund för uppsatsen för att kunna diskutera den formella standardiseringen av hållbarhetsredovisning vilket även. C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2009:190 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/190--SE. FÖRORD Till Grundnäs AB vill vi rikta ett stort tack då de gett oss möjlighet att göra en uppsats mot företaget. Ett särskilt tack till Fredrik Eklund som har hjälpt oss under uppsatsens gång. Ett. Hållbarhetsredovisning i svenska företag - en kvalitativ studie om drivkrafter och redovisningsmetod Katica Dineva Alexandra Norman Abstract Sustainability reporting in Sweden is a voluntary disclosure action for non-governmental companies. Since 2009 all state-owned companies must however publish a sustainability report according to GRI guidelines and with independent assurance statement.

(O)Hållbar verksamhet En studie av hållbarhetsdiskursen i det statligt ägda bolaget TeliaSonera Annie Mattsson Sammanfattning I denna studie ligger fokus på den rådande hållbarhetsdiskursen så som den kommer till uttryck Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (PDF, 11 MB) ` Senaste finansiella eventet. februari 3, 2021 / Digitalt event. Fjärde kvartalet 2020. februari 3, 2021. Volvokoncernens kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020 publicerades den 3 februari 2021 kl 07.20. Rapport. Årets Finansuppsats 2022. Just nu pågår skrivandet för fullt för de tre uppsatser som blev antagna att genomföra Årets Finansuppsats 2021. Mer information om Årets Finansuppsats 2022 kommer under hösten. Har du frågor är du välkommen att kontakta Ebba Hägg

Vinnande uppsats 2014. 0 Shares Share. 0 . 0; Hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer - En studie av två svensk statliga företag av Maria Broman och Cecilia Ytterberg . Innehåll: Den svenska regeringen beslutade år 2007 att samtliga statliga företag ska upprätta en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI), för att visa hur företagen tar ekonomiska. C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2009:267 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/267--SE . FÖRORD Att genomföra en sådan här studie har vid många tillfällen varit en arbetskrävande resa, men det har samtidigt varit inspirerande att få fördjupa sina kunskaper inom ett aktuellt ämne som vi.

Redovisning. Våra redovisningskonsulter hjälper dig med hela eller delar av ekonomiadministrationen i företaget. Genom våra tjänster får du ut mer av redovisningen och kan använda den som ett styrmedel i verksamheten. Tack vare vår digitala plattform, BDO-portalen, har du tillgång till allt som rör företagets ekonomi via din dator. Företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) kallas idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.Även begreppet hållbarhet används allt flitigare för att dels tydliggöra vad man menar (se avsnitt om begreppsförvirring nedan) samt för att understryka att det ekonomiska. Skriv ditt exjobb hos oss. Om du skriver ditt examensarbete på E.ON får du vara med och förnya Sverige. Du får även omsätta dina teoretiska kunskaper i praktisk handling, arbeta med kvalificerade kollegor och knyta värdefulla kontakter inför ditt framtida arbetsliv stora svenska företag att upprätta hållbarhetsredovisning Sebastian Darolf . Mittuniversitetet Avdelningen för Ekonomivetenskap och Juridik Examinator: wilhelm.skoglund@miun.se Handledare: cecilia.dalborg@miun.se Författarens e-postadress: seda1400@student.miun.se 2018-06-12. Sammanfattning Att arbeta med hållbarhetsfrågor är något som idag ses som en självklarhet. För företag kan.

uppsats. Eftersom standarder och riktlinjer är en del av en strukturerad arbetsprocess har vi valt att se närmare på vilken påverkan dessa har på revisorns subjektiva bedömningar. Vårt huvudsyfte är att skapa förståelse för hur revisorer uppfattar att deras bedömningar på olika sätt kan påverkas av de olika regler, riktlinjer och standarder som de följer i deras arbete med. Syfte: Syftet med denna uppsats är att se hur den historiska utvecklingen mot hållbarhetsredovisning har sett ut samt utreda vilka faktorer som påverkat denna utveckling. Utöver detta undersöks hur en allmän acceptans kan uppnås och hur nuvarande praxis ser ut

Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Hofstede, Gray, Intressentteorin, Norden Problem: Det finns skillnader kring hållbarhetsredovisning mellan länder när det gäller reglering, tillämpning av GRI:s (Global Reporting Initiatives) riktlinjer, intressenternas makt att påverka med flera. Dessa skillnader kan ha uppstått på grund av många orsaker men i denna uppsats kommer det att utredas. Hållbarhetsredovisning från banker Vilket intresse har företagskunder och påverkar redovisningen kundernas förtroende till banken? Examensrapport inlämnad av Johanna Gustafsson och Rebecca Ingwall till Högskolan i Skövde, för Kandidatexamen (BSc) vid Institutionen för teknik och samhälle. Skövde 12 juni 2012 Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är vårt. 1987 presenterade Bruntlandkommissionen sin rapport Vår gemensamma framtid, denna har givit ett stort bidrag till utvecklingen inom hållbar utveckling. Kommissionen definierade varaktig, uthållig.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de statligt ägda företagen införlivat kraven på en externt granskad hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2008

Sedan slutet av 1990-talet har det blivit allt vanligare att företag redovisar de icke-finansiella målen såsom social och miljö. Dessa sammanställs ofta i en hållbarhetsredovisning vilkenär frivill. hållbarhetsredovisning har slutsatsen blivit att det inte finns något större samband mellan de två. Bidrag/framtida forskning: Ägarstrukturens förklaringsgrad visade sig vara låg då få signifikanta samband fanns mellan ägarstrukturer och hur de redovisar hållbarhet. Framtida forskningsförslag är at Corporate Social Responsibility (CSR) blir allt viktigare för företag och samhälle. Företa-gens hållbarhetsarbete kan vara både lönsamt och viktigt för företagens möjli C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Redovisning och styrning 2009:203 - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--09/203--SE — FÖRORD — i FÖRORD Vi vill börja med att tacka Anders Lindgren, Maria Lundmark och Christina Richardson på Boliden, utan deras samarbete hade denna studie inte varit genomförbar. Vi vill även tacka. Hållbarhetsredovisning; Historia; Film Doors with purpose Jobba på Daloc. Jobba på Daloc; Skola och utbildning; Examensarbete; Här finns vi. Här finns vi; Sök. Bygga för proffs Om du är arkitekt eller jobbar med att bygga hus får du tillgång till vår samlade kompetens här. Projekt; Regler och klassningar. Brandregler; SS-EN 13501-2 Brandgastäthet; CE-märkning dörrar och.

Examensarbete och uppsats Vad vi erbjuder Väx med oss I Lantmännens års- och hållbarhetsredovisning som nu är tillgänglig finns information om våra resultat och om hur Lantmännen arbetar med klimat och andra hållbarhetsfrågor. Lantmännens resultat för 2019, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 877 MSEK. Det är en betydande. Sedan, när vi bytte regering, och Per Bolund blev finansmarknadsminister, fick vi även uppdraget att se över fondbolagens hållbarhetsredovisning för att göra det lättare för sparare att hitta hållbara fonder. Aktiv och passiv förvaltning har varit ett annat område vi tittat på, för att göra det tydligare för spararna vad man betalar för, och om man verkligen får det man.

Hållbarhetsredovisning och rådgivning på samma område ligger oss varmt om hjärtat. Många PwC:are jobbar någon annanstans ett tag men kommer tillbaka, för de älskar att lära och den strävan att ständigt förbättras som präglar oss. Precis som att många kunder kommer tillbaka. Man kan förlora ett uppdrag, men aldrig en nöjd kund. Eller en nöjd medarbetare. För oss är. Praktik och uppsats; Finansiell information. Rapporter & presentationer; Finansiering; Grön finansiering; Obligationer; Våra fastigheter; Upphandlingar; Pressrum . Prenumerera på pressmeddelanden; Kontakta oss. Kontakta oss. Felanmälan. Anmäl via Mina sidor. Växel: 010-70 99 200. Alla vardagar 8-17. Jour. Växel: 010-70 99 200 (dygnet runt) Skadedjur eller ohyra. Växel: 010-70 99 200. Pluggar du på Örebro Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, övningsmaterial och föreläsningsanteckningar du behöver för att klara dina tentor med bättre betyg En samling av all viktigaste matdagar under 202

Examensarbete och uppsats Vad vi erbjuder Väx med oss Analysen ligger till grund för vår hållbarhetsstrategi och hållbarhetsredovisning. De frågor som är viktigast för Lantmännen att driva och utveckla är skrivna med grön text. Frågorna beskrivs nedan. Frågorna i övre högra rutan har lika hög prioritering. Läs mer om styrning och resultat för de viktiga frågorna i. Vi tror på att hitta den perfekta kombinationen av kompetens och attityd. Hos Söderberg & Partners finns stora möjligheter för dig som studerar exempelvis ekonomi, systemutveckling, civilingenjör eller löneadministration Att skriva uppsats är ett hantverk och med rätt verktyg behöver det inte vara så svårt. Det kan till och med vara riktigt spännande. Det kan till och med vara riktigt spännande. Boken vänder sig i första hand till dig som ska göra ett examensarbete inom omvårdnad, sjukgymnastik eller arbetsterapi Bok med redaktör (antologi) Mall. Efternamn, X. X. (Red.). (År). Titel (upplaga). Förlag. DOI. Exempel. Schell, B. A. B., & Gillen, G. (Red.). (2019). Willard and. Här får studenter bland annat lära sig om företagsetik, hållbarhetsstrategi, hållbarhetsredovisning, miljömanagement och hållbar supply chain management. Föreläsningar blandas med praktikfall, gruppövningar, studiebesök och projektarbeten, ofta i samarbete med företag som deltagit med sin kunskap i utvecklingen av kursen och som själva medverkar som exempel i undervisningen.

Hållbarhetsredovisning till nytta för finansiella intressenter? : en fallstudie = Sustainability reporting, for financial stakeholders? : a case study / Sara Sjölund Sjölund, Sara, 1981- (författare) Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet, 2006 Svenska ix, 43 s. Serie: Uppsats / SLU, Institutionen för ekonomi, 1401-4084 ; 45 Grant Thorntons års- och hållbarhetsredovisning 2019/2020 är en integrerad redovisning där hållbarhetsrapporten ingår. Ta del av årets framgångar och utmaningar. Hållbart arbetsliv För mig handlar det om glädje, eget ansvar och att nyttja årsarbetstiden Ett mer hållbart arbetsliv är ett av målen i vår affärsplan. Många tänker då spontant på sport och hälsa, samtidigt. Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan svenska företags rapporterade hållbarhetsredovisning och deras lönsamhet, mätt i Tobins Q. TEORIER - CSR, CFP, CSP - INTRESSENTTEORIN & CSR - INSTITUTIONELL TEORI & CSR - TIDIGARE FORSKNING . HYPOTESER - H1 Ett positivt samband finns mellan ett bolags redovisade miljö-arbete och bolagets lönsamhet, mätt i Tobins. Utvecklingspsykologi beskriver centrala aspekter av den fysiska, kognitiva och socioemotionella utvecklingen genom hela livet: från fostertiden, spädbarnsåren, förskoleåren, tidiga skolår, ungdomsåren och till vuxen ålder. Vardagsnära exempel och många illustrationer levandegör innehållet, skapar förståelse och.

Hållbarhetsredovisning i svensk högre utbildning

Hållbar industri och hållbarhetsredovisning är centrala teman för gruppens forskning. Förutsättningen för en hållbar industri är nya affärsmodeller som bygger på en cirkulär ekonomi, det vill säga att produkter och material ska återanvändas och cirkuleras. Genom att synliggöra och aktualisera hållbarhetsfrågor inom industriella verksamheter kan hållbarhetsredovisningen bidra. • ansvarig för hållbarhetsredovisning • ansvarig för integrerad rapportering . Läsa vidare efter programmet. Tre års studier på Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet leder till en kandidatexamen i företagsekonomi. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen Ledarskap och verksamhetsutveckling på Högskolan i Skövde. Du kan också påbörja.

Företagsekonomi, Hållbarhetsredovisning, styrning och kommunikation, avancerad nivå, 7,5 hp (Höstterminen 2021) Nationalekonomi, Uppsats, avancerad nivå, 30 hp (Vårterminen 2021, Höstterminen 2021, Vårterminen 2022) Naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Grundnivå Kurser som kräver tidigare högskolestudier. Naturorienterande ämnen och teknik för lärare i åk 4-6. Ingår. Pluggar du FE1403 Redovisning 1 på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kurse ESV rekryterar data scientist till ny roll. Nu söker vi för första gången en data scientist till en helt ny roll på myndigheten. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att utveckla metoder och tekniker för att analysera data inom ramen för ett projekt där ESV driver ett datalabb för att utveckla nya och befintliga tjänster med hjälp av bland annat maskininlärning Lagstiftning, råd, anvisningar och rekommendationer relateras dels till konkreta tillämpningssituationer och dels till en referensram av mer generella regler. Kursen ger en fördjupad förståelse för och tolkning av finansiell information genom finansiell analys. Koncernredovisning och miljö- och hållbarhetsredovisning ingår också i kursen Kanske ger ni till och med ut en hållbarhetsredovisning varje år som visar hur långt ni kommit i frågor om miljö, socialt ansvar och etik. Motivation.se finns i Almedalen. En vecka varje sommar förvandlas Almedalen på Gotland till Sveriges centrala mediapunkt. Politiker, näringslivstoppar och stora namn minglar, pratar framtid och sätter nya trender. Det är där det händer, helt. Hemsidan för Sveriges största kaffeproducent, Gevalia 1980-Kampanjidén Vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök? byggde på svenskarnas gästfrihet och tradition att alltid bjuda på en kopp kaffe när de får besök i hemmet. 1985 kom den första och numera klassiska annonsen där ett stort fartyg lägger till vid en liten kobbe

 • SBB Ronneby Fastigheter.
 • Leggett immo Dordogne.
 • Neo Brilliant Switch kaufen.
 • ALDI SÜD App funktioniert nicht.
 • QuadPay acquisition.
 • Casino Luzern Eintritt.
 • BGO Casino.
 • Amundi Ethik Fonds.
 • System high CPU usage Windows 10 Idle.
 • Dogecoin Mining iPhone.
 • Cryptopay Erfahrungen.
 • Raiffeisenbank Login.
 • Duino Coin Raspberry Pi.
 • LS19 Server.
 • Fed Entscheidung heute Live uhrzeit.
 • E payment nachteile.
 • Alle Emails auf einmal löschen Handy.
 • Wallstreetbets elite.
 • Fibonacci Retracement tradingview.
 • IShares Schweiz.
 • Hr usa jobs.
 • Reddit keming.
 • Homeoffice Pauschale Steuererklärung.
 • Stockholm Exergi driftstörningar.
 • Political Communication master.
 • A Just Russia.
 • Javascript key value array to object.
 • Twitch Kanalpunkte einrichten 2020.
 • PayPal in app purchase refund.
 • Game Toys Kundenservice.
 • PHP trading platform.
 • Brandon Grotesque alternative.
 • Localbitcoins UK.
 • Bitcoin time Machine.
 • CS:GO Winter Offensive Case.
 • Coinsource Bitcoin machines.
 • Plus 500 Day Trading.
 • Neue Freispiele ohne Einzahlung.
 • ARK disruptive Innovation ETF.
 • Belt and Road: a Chinese world Order.
 • Trading algorithm Python.